8.22.2010

Skiers

Schweitzer - Sandpnt Idaho. One of my fav shots on my Holga. (new scanner! scan)